Cântarea 1. gl. al 3-lea

   Prin marea despărţită cu toiagul de demult, Israel a trecut ca prin pustie şi în chipul crucii pregăteşte calea. Pentru aceasta să aducem cântări de laudă lui Dumnezeu celi minunat că s-a preaslăvit.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine Hristoase Mântuitorule, cerem mila Ta. Uşurează boala robului Tău (…), zi şi nouă precum sutaşului: mergi, iată este sănătos fiul tău.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

    Cu rugăciuni şi cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Ridică pe cel din pat (…) cu cuvântul ca şi pre slăbănogul, zicându-i: iertate îţi sunt greşelile tale.Salvă …

    Chipului Tău, Hristoase, îl sărutăm cu credinţă şi celui bolnav (…) îi cerem vindecare, asemănându-ne femeii cu scurgere de sânge care s-a atins de haina Ta şi a primit vindecarea neputinţei.Şi acum …

   Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, Ajutătoare ştiută a tuturor, nu ne trece cu vederea pe cei ce cădem către Tine, ca pre un bun roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască bolnavului (…) sănătate ca împreună cu noi să Te preaslăvească.

Cântarea a 3-a

   Cela ce dintru nefiinţă pe toate le-ai adus, cu cuvântul zidindu-le, cu duhul săvârşindu-le, Preaînalte Atotţiitorule, întru dragostea Ta mă întăreşte.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Cel ce de boli grele este căzut la pământ, către Tine Hristoase, împreună cu noi strigă, dăruieşte-i sănătate trupului, precum lui Iezechiel ce Ţi se tânguia Ţie.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

    Caută, Doamne, la smerenia noastră şi nu pomeni fărădelegile noastre, ci pentru credinţa bolnavului (…) cu cuvântul vindecă-i boala ca şi celui lepros ca să se slăvească, Hristoase Dumnezeule, numele Tău.Salvă …

    Biserica pe care ai sfinţit-o, nu o da, Hristoase, spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe cel ce se află pe patul dureri, că ne rugăm în ea, ca să nu zică cei necredincioşi: unde este Dumnezeul lor.Şi acum …

   Către chipul Tău preacurat, Născătoare de Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm, auzi rugăciunea robilor tăi şi mântuieşte-l pre cel ce zace în boală (…), ca ridicându-se din suferinţă, să împlinească făgăduinţele pe care le-a grăit în durere buzele lui.Sedealna gl. al 8-lea

   Pe mine cel ce zac în patul păcatului de patimi rănit, şi precum ai ridicat-o pe soacra lui Petru şi l-ai mântuit pe cel slăbănog ce era dus cu patul, aşa şi acum, cercetează-l pe bolnav, Milostive, Cel ce ai purtat suferinţele neamului nostru. Numai pe Tine, Unule, Te ştim răbdător şi Milosârd, doctor milostiv al sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce îngăduieşti bolile şi le tămăduieşti, Cel ce dai iertare tuturor celor ce se pocăiesc de păcate, Unule milosârd şi milostiv.Salvă …

   Pe pat aflându-mă eu păcătosul, plâng. Dăruieşte-mi iertare, Hristopase Dumnezeule, şi mă ridică din boala aceasta, şi de păcatele săvârşite în tinereţe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, slobozire dăruieşte-mi.Şi acum …

   Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte, ridică-mă din patul dureri, că a slăbit tăria mea şi cu totul sunt cuprins de necaz, Maica Domnului Preacurată, vindecă suferinţele cumplite, că Tu eşti Ajutătoarea creştinilor.

Cântarea a 4-a

   Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire: slavă puterii Tale, Doamne.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Cuprins de deznădejdea cumplitelor chinuri şi de apropierea morţii, la viaţă mă întoarce Hristoase şi dăruieşte-le mângâiere celor ce plâng ca împreună să lăudăm minunile Tale sfinte.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Înaintea Ta, Ziditorule, ne căim de păcate, că nu vrei moartea păcătosului. Înviază-l, dă-i sănătate bolnavului (…), ca ridicându-se să-Ţi slujească Ţie, mărturisind împreună cu noi bunătatea Ta.Salvă …

   Lacrimile lui Manase, pocăinţa ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit şi grabnic i-ai mântuit. Şi ale noastre rugăciuni le primeşte, dăruindu-i sănătatre bolnavului (…) pentru care Te rugăm.Şi acum …

   Dăruieşte-ne nouă mila Ta, Doamnă, că întotdeauna nădăjduim spre Tine, şi cere sănătate bolanvului (…), întinzând mâinile Tale tămăduitoare împreună cu ale Înainte-Mergătorului către Domnul Dumnezeul nostru.

Cântarea a 5-a

   Cel nevăzut pe pământ S-a arătat ş cu voia Sa cu oamenii a vieţuit Cel neajuns, la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o. Şi acum ridică-l din porţile morţii pe bolnavul (…), Hristoase Dumnezeule, că Tu eşti calea şi viaţa tuturor.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Înviind pe fiul văduvei, şi lacrimile ei prefăcându-le în bucurie, izbăveşte-l de boală pe robul Tău (…) ce pătimeşte, ca şi scârba noastră şi boala să se prefacă în bucurie.Salvă …

   Tămăduind numai cu atingerea bola frigurilor ce a cuprins-o pe soacra lui Petru, şi acum ridică-l pe bolnavul robul Tău (…), ca sculându-se să-Ţi slujească ţie precum Iona.Şi acum …

   Scârbiţi, smeriţi, păcătoşi, lipsiţi de îndrăzneala către Tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, strigăm: roagă-L pe Fiul Tău Hristos să-i dea sănătate trupească bolnavului (…).

Cântarea a 6-a

    Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins şi slăbeşte duhul meu, dar tinde Stăpâne mâna Ta cea înaltă şi ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Având nemărginită milostivire şi milă, Hristoase Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu, înviind, prin Petru pe Tavita, şi acum ridică-l pe cel bolnav (…) din suferinţă, auzindu-i pe rugătorii Bisericii.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel ce ai dus neputinţele întregii lumi, Hristoase, şi pe Eneu prin Pavel tămăduindu-l, Tu, şi acum pe cel bolnav (…) vindecă-l cu rugăciunile Sfinţilor Apostoli.Salvă …

   Schimbă în bucurie, Hristoase, plânsul celor scârbiţi pentru cel ce pătimeşte, ca primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite, slăvindu-Te pe Tine Cel în Treime Unule Dumnezeu.Şi acum …

   Veniţi, o, pietenilor să ne închinăm, rugându-ne pentru bolnavul (…) Maicii lui Dumnezeu. Ea are putere să vindece pe bolnavi, împreună cu cei fără de arginţi, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovniceşte.Condacul, gl. al 3-lea

   Sufletul meu, Doamne, slăbănogit de felurite păcate şi de nenumărate fărădelegi ridică-l cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, precum şi pe slăbănogul cel de demult l-ai ridicat, ca să Te chem izbăvindu-mă: Cel plin de daruri Hristoase, dăruieşte-mi vindecare.Icosul

   Cel ce ţii cu mâinile Tale marginile lumii, Iisuse Dumnezeule, Cel ce cu Tatăl cel fără de început şi cu Duhul Sfânt împreună împărăţeşti, Te-ai arătat în trup, bolile tămăduind şi patimile curăţind, pe cei orbi luminându-i şi pe cel slăbănog l-ai ridicat cu Dumnezeiescul cuvânt, făcându-l să meargă drept şi să-şi ia patul pe grumaji. Pentru aceasta, împreună cu el, Te lăudăm şi-Ţi cântăm: Cel plin de daruri H ristoase, dăruieşte-mi vindecare.

Cântarea a 7-a

   Tinerii nu i s-au închinat chipului de aur a iubitului persan, cântând cei trei în mijlocul cuptorulu: Dumnezeul părimţilor noştri bine eşti cuvântat.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   O, Preasfântă Cruce a lui Hristos, cinstite Lemn de Viaţă-Dătător, prin Tine moartea a pierit şi morţii au înviat, şi acum pe bolnavul (…) vindecă-l şi îl învie, precum în vremurile Elenei – pe fecioara cea moartă.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Boala cea cumplită şi îndelungată a lui Iov, care stătea pe gunoi şi de viermi plini fiind, se ruga, ai vindecat-o prin cuvânt, Doamne. Şi acum în biserică pentru bolnavul (…) ne rugăm Ţie: Ca un Bun vindecă-l nevăzut cu rugăciunile sfinţilor Tăi.Salvă …

   Ştim cu toţii că trebuie să murim, fiind aceasta voia Ta, a lui Dumnezeu, dar pe o vreme scurtă, Milostive, cerem sănătate bolnavului (…). Preschimbă moartea în viaţă, dăruind celor scârbiţi mângâiere.Şi acum …

   Mijloceşte şi ajută sărăciei noastre, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ştii şi vremea şi ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să dea bolnavului (…) sănătate şi iertare tuturor păcatelor.

Cântarea a 8-a

   Să-I slujească lui Dumnezeu Celui viu au răbdat tinerii în Babilon, de organele muziceşti negrijindu-se în mijlocul văpăii minunată cântare dumnezeiască au cântat zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudaţi-L.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Arată-i milă, Stăpâne, robului Tău (…) aflat în boală şi în grabă tămăduieşte-l, milostive Hristoase Dumnezeule şi nu-l da încă morţii spre judecată ca să-Ţi aducă pocăinţă. Că Tu Însuţi ai zis: nu voiesc moartea păcătosului.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Milostive Doamne, minunile Tale prea-slăvite şi la noi acum vor ajunge: pe draci îi goneşte, neputinţele le surpă, rănile le tămăduieşte, bolile le vindecă şi de orice farmece şi răni ne izbăveşte.Salvă …

   Cel ce ai potolit, Hristoase, vânturile mării şi frica ucenicilor în bucurie ai prefăcut-o, şi acum, potoleşte cumplitele boli ce îl chinuiesc pe robul Tău (…), ca bucurându-ne să te lăudăm pe Tine în veci.Şi acum …

   Slobozeşte-ne, Născătoare de Dumnezeu, de răutăţile care ne-au aprins, de felurite neputinţe, de otrăvire şi de farmece, de înşelările drăceşti, de defăimările oamenilor răi şi de moarte năpraznică, Te rugăm.

Cântarea a 9-a

   Pe muntele SinaiTe-a văzut în rug Moise pe Tine, Ceea ce fără de ardere în pântece ai zămislit focul dumnezeirii; Munte netăiat Te-a văzut Daniel, toiag odrăslit din rădăcina lui David, îţi strigă Isaia.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Izvorule al vieţii, Dătătorule de milă, Hristoase, nu-Ţi întoarce faţa Ta de la noi. Uşurează-i suferinţele celui chinuit de boală (…) şi ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu ca neîncetat să te slăvească cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie

   Crezând glasul evangheliei căutăm făgăduinţa Ta, Hristoase: cereţi şi vi se va da vouă. Pentru aceasta şi acum stând te rugăm: ridică-l sănătos din pat pe cel surpat de chinul nesuferit (…), ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine.Salvă …

   Chinuit de suferinţă, de nevăzutele răni lăuntrice, Ţie Hristoase, îţi strigă împreună cu noi, nu nouă, Doamne, nu pentru noi, că toţi suntem plini de păcate, ci pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale Înainte-Mergătorului dăruieşte-i vindecare celui bolnav (…) ca toţi să Te preamărim.Şi acum …

   Maica Domnului Preacurată, Te chemăm împreună cu toţi sfinţii, cu îngerii şi cu arhanghelii, cu prorocii şi cu patriarhii, cu apostolii, cu preacuvioşii şi cu drepţii: rugaţi-vă lui Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate bolnavului (…) ca împreună cu toţi să Te mărim.