(adică citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către arhanghelul Gavril ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu)

„Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul păntecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre”.

   Aceasta pravilă a fost dată de Maica Domnului Însăşi, în veacul al VII-lea, şi odinioară era săvârşită de către toţi creştinii. Mai pe urmă însă a fost uitată.
   Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit de acea pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărtăcică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această pravilă.
   Citirea de 150 de ori a rugăciunii „Bogorodicinaia” îi aduce creştinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui şi cât de grabnic este ajutorul acordat de Ea: în împrejurile cele mai grele şi cu totul pe neaşteptate Ea ne întinde mâna Sa izbăvitoare…
   Citirea de 150 de ori a rugăciunii „Bogorodicinaia” îndepărtează mânia lui Dumnezeu şi uneori chiar verdictul Judecătorului Cunoscător-de-inimi este amânat.
   O, ce mare îndrăzneală! „Bogorodicinaia” din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne ridică; cu această rugăciune nicicând nu vom arde, cei tulburaţi sufleteşte ne vom tămădui, cei întinaţi cu păcatele ne vom curăţi, cei omorâţi de patimi vom învia şi vom cânta cu bucurie: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te!”…

   La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile: „Tatăl nostru”, „Uşa milostivirii”, Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc şi de mântuire:
* * *   Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
* * *   Uşa milostivirii deschide-ne-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
* * *

   Mântuieşte, Doamne, pre părintelui meu duhovnicesc (numele …) şi pre toţi fiii lui duhovniceşti şi pre fraţii noştri întru Hristos şi pre toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângăiere în scârbe şi vindecare de boale. Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin!

   Apoi, după fiecare zece rugăciuni „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură- te!…” citim o dată „Uşa milostivirii…”, după care ne rugăm la Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, cu cuvintele noastre, adaugând următoarele cereri:

După primele zece:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte şi păzeşte pre toţi creştinii drept-slăvitori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pre cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru.

După douăzeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i şi întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi (numele).

După treizeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l şi păzeşte-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfinte rugăciunile lui miluieşte-mă pre mine, păcătosul.

După patruzeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiţi şi bolnavi robi ai Tăi (numele) .

După cincizeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile.

După şaizeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi.

După şaptezeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzete-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

După optzeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi statornică rugăciune către Tine.

După nouăzeci:
   O, preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare şi osârdnice.

După o sută:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pre mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.

După o sută zece:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă în credinţă şi luminează ochii mei întunecaţi cu păcatele.

După o sută douăzeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântate spre mântuire.

După o sută treizeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

După o sută patruzeci:
   O, Presfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfârşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.

După o sută cincizeci:
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, fii mie, Maică a lui Dumnezeu, zid nebiruit şi păzitoare puternică, nu mă depărta pre mine, păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperământ, căci tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor.

La sfârşitul Pravilei de rugăciuni rostim:

   Cuvine-se cu adevărat să Te fericim Pre Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât herumii şi mai slăvită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai nîscut, pre Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Slavă tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh – Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte!   Doamne miluieşte!   Doamne miluieşte!

   Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini, şi sfânta Biserica Ta în vecii vecilor!