Dupăce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie şi binecuvântare dela Arhiereul său, îl duce pre el la Biserică şi îi porunceşte să stea înaintea uşilor Bisericii; iar el însuşi intrând în Altar şi îmbrăcându-se cu Felonul, iese afară în uşa Bisericii şi poruncind aceluia să îngenunche îl întreabă pre el aşa:

Voieşti să te lepezi de toată rătăcirea shismaticilor şi de împreună petrecerea cu ei, întru carea ai fost până acum?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.

Întrebare: Voieşti cu adevărat să fii întru toate ascultător sfintei ortodoxe Biserici a răsăritului, şi întru unirea drept măritoarei cre-dinţe şi neclătit să petreci într’însa până la sfârşitul vieţii tale?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.

Şi îndată Preotul binecuvântându-l pe frunte de 3 ori, zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Apoi puind dreapta pre capul lui, zice rugăciunea aceasta: Doamne Dumnezeule atoateţiitorule… Caut-o înapoi la faţa 541. Şi sfârşind rugăciunea zice:

Scoală-te şi te întoarce către apus, şi te leapădă de toată rătăcirea şi greşalele papistăşeşti întru care ai fost până acum?Şi întorcându-se la apus îl întreabă:

Te lepezi de toată rătăcirea şi greşala adunării papistăşeşti, în-tru carea ai fost până acum ?

Răspuns: Mă lepăd de toată rătăcirea şi greşala adunării pa-pistăşeşti, întru care am fost până acum.

Întrebare: Blestemi pre toate eresurile şi dezbinarea lor, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici ?

Răspuns: Blestem toate eresurile şi dezbinarea, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici.După aceasta zice către dânsul:

Întoarce-te către răsărit şi te închină Domnului către carele ai scăpat.Iar el întorcându-se către răsărit se închină până la pământ odată, zicând aşa:

Închinu-mă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, unuia Dumnezeu carele este în Treime sfânt, nedespărţit slăvit şi închinat.Preotul zice:

Bine este cuvântat Dumnezeul cel ce voieşte să se mântuiască toţi oamenii, şi la cunoştinţa adevărului să vie, fie binecuvântat în veci.Cântăreţii: Amin.

Şi îndată îi dă lui capătul Epitrahilului în dreapta zicând:

ntră în Biserica lui Dumnezeu, ca cel ce dela dezbinarea papistăşească departe te-ai făcut, şi să te ştii pre tine că te-ai izbăvit din laţurile morţii şi din peirea cea veşnică; fie ţie urâciune toată dezbinarea şi tot eresul, calcă-toată nedreptatea şi rătăcirea ereticiei şi shismaticiei, cinsteşte cu dreaptă credinţă pre Dumnezeu Tatăl atotţiitorul şi pre lisus Hristos Fiul lui şi pre Duhul Sfânt, unul adevăratul viul Dumnezeu, prea Sfânta şi nedespărţita Treime.

Şi arestra zicând îl duce pre el în Biserică ţiindu-se de capătul Epitrahilului, până unde este pusă şi sfânta Evanghelie; iar el stând acolo îndată lasă din mână capătul Epitrahilului şi când merg în Biserică, cântăreţii citesc psalmul 26: Domnul este luminarea mea şi mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Şi aşa după sfârşitul Psalmului îi porunceşte lui Preotul să îngenuncheze înaintea sfintei Evanghelii şi zice:Domnului să ne rugăm.

Şi citeşte rugăciunea aceasta:

oamne, Doamne, a toate făcătorule şi Stăpâne, izvorul tuturor bunătăţilor şi Mântuitorul tuturor oamenilor, iară mai vârtos celor credincioşi, cel ce n’ai trecut cu vederea pre om ca să fie aruncat întru adâncul periciunii şi al înşelăciunii; ci cu mântuitoarea omenire a unuia născut Fiului tău Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pre acesta l-ai cercat şi l-ai mântuit, şi către tine l-ai adus. Însuţi Stăpâne iubitorule de oameni, şi acum caută spre robul tău (N), carele este oaie din cuvântătoarea ta turmă, şi pre carele l-ai învrednicit a se scula din adâncul înşelăciunii şi al dezbinării, şi către sfânta ta apostolească şi sobornicească Biserică a scăpa, şi cu smerenie te rog: săvârşeşte în inima lui lumina Darului a prea Sfântului tău Duh, spre luminarea cunoştinţei a adevăratei sfintei tale Evanghelii. Aprinde întru dânsul scânteia mântuitorului Botez ce zace în sufletul lui, ca să se aprinză într’însul văpaia Darului tău celui duhov-nicesc, spre plinirea poruncilor tale, şi spre depărtarea de toată înşelăciunea diavolească; dă-i lui ca fără făţărie, neclătit şi fără de vicleşug să se împreune cu sfânta ta sobornicească Biserică, şi să se scârbească călcând toată înşelăciunea cea pierzătoare de suflet, eresurile şi dezbinarea; fă-l re el ca cu adevărat totdeauna să mărturisească şi tare să ţie drept credincioasa sobornicească crecredinţă; împârtăşeşte-1 pre el turmei tale celei alese, şi îl împreunează cu Bisericile tale cele sfinte; Depărtează de la dânsul toate gândurile şi faptele cele rele şi obiceiurile cele fără de Dumnezeu; iartă-i lui toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie, curăţeşte-l pre el de toată spur-căciunea trupului şi a sufletului; fă-l pre el vas cinstit şi lăcaş prea Sfântului tău Duh, ca prin acela totdeauna fiind povăţuit şi îndreptat, să păzească mântuitoarele tale porunci; şi făcând voia ta cea bună cu bună plăcere şi desăvârşit, să se învrednicească a câştiga şi binele tău cel ceresc, împreună cu toţi cei ce bine au plăcut ţie. Că tu eşti Dumnezeul milii, al îndurărilor, al iubirei de oameni şi carele voeşti să se mântuiască toţi oamenii, şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor,    Cântăreţii: Amin.

Şi după sfârşitul rugăciunei îi porunceşte Preotul să se scoale zicându-i lui:

Scoală-te, şi stând bine şi cu frică, spune cu adevărat ortodoxa credinţă sobornicească, şi blestemă toate eresurile, şi dezbinarea, ca să fii ertat şi dezlegat din legătura blestemului şi de toată osebirea, şi să te faci părtaş Bisericei carea este Trupul lui Hristos.Iar el sculându-se zice întru auzul tuturor:Crez întru unul Dumnezeu …

Şi sfârşindu-l, se dă lui sfânta Evanghelie de o sărută, şi făcându-se aceasta zice Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeu cel ce au voit aşa.Şi iară zice către dânsul:

Pleacă-ţi genunchele tale înaintea Domnului Dumnezeu pre carele l-ai mărturisit, şi vei lua iertarea păcatelor tale, şi dezlegare, de tot blestemul.

Şi el plecându-şi capul şi genunchele sale, caută în jos; iară Preotul având dela Arhiereu putere zice preste dânsul cu mare umilinţă.Domnului să ne rugăm.    Cântăreţii: Doamne milueşte.

tăpâne mult milostive Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce verhovnicului tău Apostolului Petru şi celorlalţi Apostoli, ai tăi, cu Darul tău ai voit a se da toată puterea ca să fie legate şi în Cer, câte de dânşii vor fi legate pre pământ; aşijderea să fie dezlegate şi în Cer, câte de dânşii pre pământ vor fi dezlegate. Cela ce şi pre noi neînsemnaţii şi nevrednicii, prin nespusa iubirea ta de oameni ne-ai învrednicit a avea puterea cea dată lor, ca şi noi aşijderea să legăm şi să dezlegăm cele ce se întâmplă întru norodul tău. Însu-ţi prea bunule împărate şi acum pre robul tău acesta, carele dintru înşelăciunea dezbinării, ca din somnul periciunii s’a sculat şi la cunoştinţa adevărului a venit, dorind să se împreune cu sfintele tale Biserici, ca un iubitor de oameni şi bun Păstor priimeşte-l cu milostivire, că tu ai zis: „Şi alte oi am, care nu sunt din staulul acesta, şi acelea mi se cade ale aduce, şi glasul meu vor auzi şi va fi o turmă şi un Păstor”. Şi prin mine nevrednicul robul tău dezleagă-l pre el de toată legătura blestemului şi de toată osebirea; şi orice ca un om întru a-ceastă vieaţă a greşit, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, iartă şi lasă lui, spălându-l pre el de toată prihana sufletului cu Darul tău, ca curat în curţile tale ducându-l, şi împărtăşindu-l pre el turmei oilor tale celor alese, să-l îm-preuni pre el cu sfânta ta Biserică, şi să-l faci vas cinstit şi lăcaş prea sfântului tău Duh, ca prin acela totdeauna fiind povăţuit şi îndreptat, să păzească mântuitoarele tale porunci, şi făcând voia ta cea bună cu cea desăvârşit buna plăcere, să se învrednicească a lua şi binele tău cel ceresc împreună cu toţi cei ce bine ţi-au plăcut ţie. Că tu eşti cel ce milueşti şi ne mântueşti pre noi, şi tu singur eşti Dumnezeul tuturor oamenilor celor ce vor să se mântuiască, şi la cunoştinţa adevărului să vie; şi ţie slavă înălţăm împreună cu Părintele tău cel fără de început, şi cu prea sfântul şi bunul şi de vieaţă făcătorul Duhul tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi după rugăciune îndată îl dezleagă pre el zicând aşa: Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos … Scoală frate, şi ca un credincios lui Hristos roagă-te lui împreună cu noi, ca să te învrednicească pre tine întru ungerea sfântului Mir, să iei Darul Sfântului Duh.

    Si el sculându-se stă cu toată umilinţa, iară Preotul îndată începe rânduiala ungerii cu Mir, şi o săvârşeşte precum este scris la Luterani.
    Iar ungerea cu Mir pentru schismatici sau eretici lămurit n’a legiuit Biserica.
    Aşijderea şi pentru Armenii, carii sunt soborniceşte blestemaţi ca nişte eretici, întorcându-se şi lepădându-se de eresurile lor, caşi pre alţii ce sunt desbinaţi dela Biserica noastră îi primim, şi îi ungem cu Sfântul Mir. Se cuvine însă a boteza din nou pre cei ce după ritualul lor nu se botează în numele Sfintei Treimi: al Tatălui al Fiului si al Sfântului Duh; nici prin trei afundări ca Socinianii şi alţii.