Ectenia mare ne învaţă ierarhia creştină a valorilor îndemnându-ne să ne rugăm mai întâi pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu (pacea de sus şi mântuirea sufletului) şi pentru Biserică. Dar rugăciunea îmbrăţişează apoi viaţa întreagă („toate celelalte” – Matei 6, 33), chiar şi sub aspectele ei materiale, mărturisind prin aceasta că „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (Iacov 1, 17). Astfel, în cea de a doua parte a ecteniei mari ne rugăm pentru condiţiile exterioare ale vieţii, ca acestea să ne permită o vietuire duhovnicească.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. „Creştinii locuiesc în lume dar nu sunt din lume”„se supun legilor rânduite de stat dar prin felul lor de viaţă biruiesc legile” se afirmă într-una din primele scrieri creştine. Ca locuitori în lume, de-a lungul întregii istorii, creştinii au căutat să împlinească îndemnul scripturistic de a se supune „înaltelor stăpâniri” (Romani 13, 1) chiar şi în vremuri de prigoană, dând Cezarului ce-i al Cezarului (Matei 22, 21; Romani 13, 7), fără însă a face compromisuri dându-i Cezarului cele ce se cuvin lui Dumnezeu. În acest sens Biserica se roagă pentru conducători ca aceştia să asigure cadrul necesar desfăşurării lucrării ei mântuitoare, cu atât mai mult cu cât suntem datori să-i iubim şi să ne rugăm pentru toţi oamenii, chiar şi pentru vrăjmaşi.

Rugăciunea pentru conducători este aşadar o parte firească a ecteniei mari, nedepinzând de vrednicia celor ce deţin puterea în stat. Înteleasă în mod greşit, mai ales de către cei din afara Bisericii, ca o formă de obedienţă faţă de autorităţi, rugăciunea pentru conducători a fost înlocuită, imediat după Revoluţia din decembrie 1989, cu rugăciunea pentru popor şi armată. După câţiva ani de confuzie în acest domeniu, s-a reintrat în normalitate prin stabilirea de către Sfântul Sinod a actualei formule, similară celei folosite de Biserica Greacă, în care ne rugăm pentru popor, pentru conducătorii ţării şi cei locali şi pentru armata care asigură păstrarea ordinii de drept şi apărarea ţării.

Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă vieţuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm. „Ce este sufletul în trup, aceea sunt creştinii în lume. Sufletul este răspândit în toate mădularele trupului, iar creştinii în toate oraşele lumii … dar ei ţin lumea” . Precum sufletul dă viaţă trupului, rugăciunea Bisericii ţine lumea. Cererea de mai sus este o expresie a rugăciunii Bisericii pentru întreaga lume şi pentru toţi oamenii începând cu cei în mijlocul cărora trăim. Acest lucru este şi mai evident în forma originară a acestei cereri, păstrată de Molitfelnic la rânduiala sfestaniei, în care ne rugăm „pentru oraşul şi ţara aceasta (deoarece pentru locaş ne-am rugat mai înainte), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă vieţuiesc într-însele”.

Pentru bună-întocmirea văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm. Alcătuită într-o vreme când îndeletnicirile oamenilor erau legate direct de starea vremii şi de rodnicia pământului, este o cerere pentru condiţii prielnice ca să ne putem bucura de roadele muncii noastre. Prin aceasta recunoaştem necesitatea efortului propriu în asigurarea existenţei („dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce” – I Tes. 3, 10), dar mărturisim în acelaşi timp că fără ajutorul lui Dumnezeu toată osteneala noastră este în zadar. În zilele noastre, când mulţi, orbiţi de progresul tehnologic, au ajuns să nu-şi mai pună încrederea în Dumnezeu ci în tehnologie, această cerere ne îndreaptă mintea şi inima spre Dumnezeu, singurul care poate da sens ostenelilor noastre dăruindu-ne ploi şi soare la vreme potrivită, belşug de roade („nici cel ce sădeşte nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească” – I Cor. 3, 7) şi pace în lume ca să ne putem bucura de aceste roade.

Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Ne rugăm acum pentru toţi cei care din binecuvântate pricini nu sunt împreună cu noi la Sfânta Liturghie dar care, aflaţi în situaţii deosebite, au în mod special nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Împreună alcătuim Trupul lui Hristos şi, de aceea, îi purtăm pe toţi în inima şi în rugăciunile noastre potrivit îndemnului Sfântului Pavel: „Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât şi voi sunteţi în trup” (Evrei 13, 3).

În conţinuare Liturghierul românesc cuprinde precizarea că aici se pot adăuga cereri speciale. Totuşi, având în vedere caracterul de rugăciune atotcuprinzătoare pentru întreaga lume al ecteniei mari, credem că este preferabil a nu se adăuga decât, cel mult, cereri cu caracter general şi în nici un caz pomeniri nominale. Cererile speciale sunt specifice ecteniei întreite, rugăciunea în care Biserica se apleacă spre trebuinţele deosebite ale fiecăruia.

Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. Ca o concluzie a cererilor care se referă la condiţiile exterioare ale vieţii, ne rugăm ca noi, cei ce ne-am adunat la Sfânta Liturghie, noi cei din Biserică, noi oamenii, să fim scăpaţi de toate necazurile, de mânia lui Dumnezeu, de primejdiile şi nevoile ce le atragem asupra noastră datorită păcatelor.

Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Adresată de către preot, în numele comunităţii, direct lui Dumnezeu, este concluzia şi sinteza întregii succesiuni de cereri cuprinse în ectenia mare. Ne rugăm lui Dumnezeu ca în dar, cu harul Său, şi nu pentru vreun merit al nostru (Romani 3, 24) să ne apere de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, să ne mântuiască dăruindu-ne Împărăţia Sa prin mila Sa şi să ne păzească de tot răul şi de căderea în ispită. Este strigătul plin de încredere al copiilor către părintele lor evocând imaginea biblică a păsării care îşi ocroteşte puii sub aripile sale (Psalmii 16, 8; 56, 2; 60, 4; 62, 8; 90,4; Matei 23, 37).

Această cerere este distinctă de cea precedentă („Pentru ca să fim noi izbăviţi …”), practica unirii celor două fiind greşită deoarece denaturează sensul lor lăsând să se înţeleagă că invocarea harului lui Dumnezeu o facem numai pentru a scăpa de greutăţile exterioare. De altfel ecteniile mici vor păstra, în conţinuare, după îndemnul de a ne ruga „în pace”, numai această ultimă cerere sintetică şi conclusivă care se împlineşte în îndemnul final de a ne asuma vocaţia de jertfă după modelul Maicii Domnului şi al tuturor sfinţilor:

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Despărţită în două în ultimele ediţii ale Liturghierului românesc, formula corectă (aşa cum o regăsim în Molitfelnic) este cea redată aici, mai precis „Pe Prea Sfânta… Fecioara Maria cu toţi sfinţii pomenindu-o…” deoarece primul aliniat este o argumentare pentru cel de al doilea.

Împlinind prin Sine totul, fiind Viaţa însăşi, Hristos a acceptat starea de jertfă curată pentru ca, intrând la Tatăl Lui în această stare, să ne introducă şi pe noi adunaţi în Sine sau sălăşluit El însuşi în noi. La rândul nostru, aducând la altar pâinea şi vinul care ne simbolizează viaţa mărturisim că venim la Sfânta Liturghie pentru a ne dărui lui Dumnezeu, făcându-ne părtaşi jertfei sale mântuitoare. Ectenia mare ne reaminteşte această necesitate a dăruirii, a jertfei în care ne regăsim libertatea şi ne împlinim vocaţia umană.

Să ne dăruim pe noi înşine lui Hristos căutând să facem din porunca Lui singura lege a firii noastre. Să ne dăruim unii pe alţii lui Hristos, în iubire, dăruindu-ne mai întâi unii altora („îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul” – I Tes. 5, 11). Să încredinţăm toată viaţa noastră lui Hristos „cu toate necazurile, tristeţile, bucuriile, lipsurile, prigoanele, relele, năpastele, nedreptăţile omeneşti, ispitele, bolile, ostenelile” . Acestea sunt îndemnurile finale ale ecteniei mari şi ale ecteniilor mici la care credincioşii răspund : „Ţie Doamne!”.

Dar, din cauza egoismului care ne stăpâneşte, jertfa este dificilă, este un act eroic presupunând suferinţa, călcarea pe mândrie. De aceea o pomenim pe Maica Domnului împreună cu toţi sfinţii cerându-le ajutorul ca unora care s-au dăruit cu totul lui Dumnezeu şi prin aceasta au dobândit sfinţenia. În mod deosebit o invocăm pe Maica Domnului care a încăput în ea în mod desăvârşit pe Fiul lui Dumnezeu întrucât i s-a dăruit în mod desăvârşit, numindu-o pentru aceasta „Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita, stăpâna noastră” iar credincioşii se alătură pomenirii ei cu cererea „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi”. Invocarea Maicii Domnului şi a sfinţilor scoate în evidenţă solidaritatea în rugăciune a Bisericii cereşti şi a celei pământeşti.

Ectenia mare se încheie cu afirmarea solemnă că ne rugăm şi I ne dăruim lui Dumnezeu pentru că Lui I se cuvine „toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor”.

Pr. Florin Botezan