Ziua prăznuirii: 13 iulie

Tropar, glas 1:
De Dumnezeu purtător, Părinte al nostru Ghelasie, povăţuitorul călugărilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, sprijinitorul celor întru necazuri şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti. Cu aceştia roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Condacul întâi :
Prea fericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îti aducem noi nevrednicii, pentru folosinţele ce le dobândim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbăveşti de tot necazul cu rugăciunile tale, primeşte de la noi cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru.

Icosul întâi :
Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngereşte pe pământ ai vieţuit şi turma duhovnicească ţie încredinţată bine o ai păstorit, ca să dobândeşti veşnică bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeşte de la noi smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup,
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei.
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit,
Bucură-te, că trupul cu postiri şi privegheri ţi l-ai înfrumuseţat,
Bucură-te, căci sufletul cu virtuţi ţi-ai împodobit,
Bucură-te, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii,
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus,
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit,
Bucură-te, că pe cei stăpâniţi de demoni ai tămăduit,
Bucură-te, căci apă din pământ ai izvorât,
Bucură-te, lauda cea prea iubită a călugărilor,
Bucură-te, podoabă sfinţită a meleagurilor Râmeţului,
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Condacul al 2-lea :
Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfinţite Părinte Ghelasie, căci cu toiagul semnul crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci văzând minunea călugării şi credincioşii la Hopagi s-au bucurat dând mărire lui Dumnezeu celui ce ţi-a dat puteri şi au strigat: Aliluia!

Icosul al 2-lea :
Arătatu-te-ai în vis la mulţi credincioşi Sfinţite Părinte şi multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credinţă de sfintele tale moaşte, pentru aceasta cu bucurie cântăm ţie:
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi,
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi,
Bucură-te, ajutătorul celor împovăraţi,
Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri,
Bucură-te, ajutătorul şi ocrotitorul Mănăstirii Râmeţ,
Bucură-te, al monahilor osârdnic povăţuitor,
Bucură-te, al preoţilor celor evlavioşi bun arhipăstor,
Bucură-te, al credincioşilor evlavios sprijinitor,
Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor,
Bucură-te, căci de multe dureri eşti izbăvitor,
Bucură-te, căci cu blândeţe şi smerenie lui Hristos ai urmat,
Bucură-te, căci cu nerăutatea ta duhurile răutăţii le-ai izgonit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 3-lea :
Arhanghelii şi îngerii se minunează Sfinţite Părinte de credinţa Ta cea mare, care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ şi a izvorât apă. Pentru aceea şi noi cunoscându-ţi râvna spre cele sfinte, cu mulţumită strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea :
Auzitu-s-au minunile tale Sfinţite Părinte până la hotarele pământului românesc, şi creştinii de pretutindenea aleargă la moaştele tale care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeţ, căci de aici toţi dobândesc ajutor. De aceea primeşte şi de la noi această cântare:
Bucură-te, că pe creştini îi aperi întru nevoi,
Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere,
Bucură-te, că şi văduvelor le aduci alinare sufletelor,
Bucură-te, grabnicule ajutător a celor bolnavi,
Bucură-te, cald folositor al celor întristaţi,
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi,
Bucură-te, bunule părinte a celor săraci,
Bucură-te, că taberele vrăjmaşilor le-ai surpat,
Bucură-te, că în cer odihnă veşnică ai aflat,
Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngereşti ai ajuns,
Bucură-te, că plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat,
Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu ai unit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 4-lea :
Prea Sfinţite Părinte Ghelasie, cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu şi credinţă având a luat tămăduire. Pentru aceasta minunându-se de prea multa sa îndrăzneală cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea :
Adormind Prea Sfinţite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi urme neşterse pe piatră, şi clopotele celor şapte biserici singure au început să sune ducând vestea trecerii tale din această viaţă. Pentru aceasta primeşte şi de la noi cuvinte de laudă:
Bucură-te, că pe asin precum odinioară Iisus, ai încălecat,
Bucură-te, că cele şapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat, Bucură-tze, că clopotele singure ţi-au vestit chemarea la cel de Sus,
Bucură-te, că multe minuni ai lucrat,
Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat,
Bucură-te, că viaţa ta lui Hristos ţi-ai închinat,
Bucură-te, căci mereu în trezvie lui Hristos ai slujit,
Bucură-te, că prin tine mulţi la credinţă au venit,
Bucură-te, că la înălţimea trăirii sfinte ai ajuns,
Bucură-te, al călugărilor minunat învăţător şi de Dumnezeu înţeleptit,
Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă şi bucurie aleasă,
Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 5-lea :
Plângem şi ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele şi năzuim la tine Prea Sfinţite Ierarhe Ghelasie, rugându-te să fii mijlocitor către Domnul pentru noi şi pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea :
Ca să arăţi milostivirea ta cea către noi, Prea Sfinţite Părinte Ierarhe ai săvârşit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credinţă la sfintele tale moaşte. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire; cu aceştia împreunând glasurile cu credinţă strigăm ţie:
Bucură-te, că ţie cu smerenie ne plecăm,
Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine cerem,
Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slavă cerească te vedem,
Bucură-te, că de chinurile de veci ai scăpat multe suflete,
Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat,
Bucură-te, că pe noi întru necazuri ne-ai mângâiat,
Bucură-te, cel ce eşti al Duhului Sfânt locas împodobit,
Bucură-te, cel ce cu apa cea veşnică sufletele ai adăpat,
Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârşită,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 6-lea :
Minunată s-a arătat Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereştile locaşuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârşitului tău. De aceea minunându-ne toţi de faptele tale cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea :
Cine va putea spune cu adevărat toate nevoinţele tale Sfinte Ierarhe, cu care te-ai nevoit şi prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit. De aceea îţi cântăm ţie:
Bucură-te, că în sărăcie de bună voie ai vietuit,
Bucură-te, că în post şi rugăciune cu toţi ai trăit,
Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins,
Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit,
Bucură-te, că harul arhieriei având mulţi preoţi ai hirotonit,
Bucură-te, căci cu dogmele dreptei credinţe pe toţi i-ai povăţuit,
Bucură-te, că prin viaţa ta Mănăstirea Râmeţ ai blagoslovit,
Bucură-te, că pe cei credincioşi îi tămăduieşti,
Bucură-te, că din nevoi pe noi pe toţi ne izbăveşti,
Bucură-te, că eşti izvor nesecat de bunătăţi pământeşti,
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii pe mulţi ai îndestulat,
Bucură-te, căci rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 7-lea :
Izvor de apă vindecătoare izvorăsti Sfinte Ierarhe de sub Altarul Sfânt al Mănăstirii Tale, vindecând toată boala şi neputinţa. De aceea minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit cu toţii strigăm ţie: Aliluia!

Icosul al 7-lea :
Pom cu bune roade eşti, Părinte Sfinţite Ierarhe Ghelasie, care aduce rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine şi cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor. De aceea şi noi cu smerenie şi cu dragoste te lăudăm zicând:
Bucură-te, alesule între arhierei,
Bucură-te, floarea cea cu bun miros,
Bucură-te, trandafir cu mireasmă prea dulce,
Bucură-te, rază pururea strălucitoare,
Bucură-te, păzitorule al fecioriei,
Bucură-te, iubitorule de curăţie,
Bucură-te, învăţătorule şi bun părinte,
Bucură-te, reazimul celor neputincioşi,
Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi,
Bucură-te, toiagul celor nevăzători,
Bucură-te, prea dulce liniştitor al sufletelor noastre tulburate,
Bucură-te, mustrătorule al greşelilor noastre ascunse,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 8-lea :
Râu de lacrimi ai vărsat Prea Sfinţite Ierarhe rugând pe Dumnezeu pentru lume şi te-ai nevoit cu asprime, fără de odihnă şi hrană, petrecându-ţi viaţa întru osteneli sfinte. Pentru aceasta noi toţi Îl slăvim pe Dumnezeu care ţi-a dat ţie putere, cântându-i: Aliluia!

Icosul al 8-lea :
Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povăţuit la Împărăţia cea de sus cu învăţăturile tale, Sfinte Ierarhe Ghelasie. Iar nouă celor ce suntem bântuiţi de viforul multor necazuri şi ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiţi,
Bucură-te, dătătorule de mângâieri,
Bucură-te, că din multe ispite ne scoţi cu rugăciunile tale,
Bucură-te, că eşti izvor de bunătăţi,
Bucură-te, că pe necredincioşi cu dragoste îi îndrepţi,
Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credincioşi,
Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi,
Bucură-te, cela ce cu rugăciunile tale săgeţile vrăjmaşului le-ai oprit,
Bucură-te, cela ce de creştini eşti mult lăudat,
Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu cel în Treime închinat se slăveşte,
Bucură-te, cel ce cu daruri duhovniceşti viaţa noastră ai îmbogăţit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 9-lea :
Cu mare bucurie Prea Sfinte Ierarhe te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preţ şi dai tuturor cele de mântuire, povăţuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta cu multă bucurie slăvim şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea :
Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arăţi şi astăzi celor care se închină ţie cu credinţă. De aceea cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu îţi cântăm ţie:
Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întunerec,
Bucură-te, făclie nestinsă ce luminează în întunericul necunoştintei,
Bucură-te, stea cu raze strălucitoare,
Bucură-te, că prin viaţa ta ai binevestit pe Hristos,
Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legaţi de cele pământeşti,
Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora,
Bucură-te, că în toată viaţa ta pe Domnul ai slăvit,
Bucură-te, că şi pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuţilor,
Bucură-te, că prin tine multă linişte am aflat,
Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit,
Bucură-te, cel plin de blândeţe şi de smerenie,
Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 10-lea :
Văzând Dumnezeu nevoinţele tale, Sfinţite Ierarhe Ghelasie, te-ai prosvlăzit pe pământ cu mari şi multe minuni săvârşite încă în trup fiind. Iar după trecerea ta la cele veşnice nu încetezi a-i împărtăşi de faceri de bine. Pentru care şi noi cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea :
Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost Părinte Ierarhe Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele şi ispitele care te împresurau în slujirea arhierească şi cu curgerile tale de lacrimi ai spălat haina sufletului tău Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îţi cântăm:
Bucură-te, căci prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit,
Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului,
Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieţii cereşti,
Bucură-te, că plutind pe apă capul tău înmiresmat a înconjurat biserica mănăstirii,
Bucură-te, că a treia oară pe fereasta bisericii el s-a oprit,
Bucură-te, că toţi credincioşii cu cinste te-au primit,
Bucură-te, că pe toţi cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu,
Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim,
Bucură-te, că prin sfârşitul tău cel bun, sfinţenia vieţii tale o ai arătat,
Bucură-te, căci cununa nemuririi din mâna Atotţiitorului ai primit,
Bucură-te, că fericirea raiului cu toţi sfinţii ai moştenit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 11-lea :
Femeia ce era bolnavă, în mare cinste pe tine te-a văzut Prea Sfinţite Ierarhe şi în chip minunat te-ai descoperit că eşti ocrotitor al credincioşilor ardeleni şi al Mănăstirii Râmeţ, dând poruncă să se păstreze acel loc sfânt: Pentru aceasta şi noi mulţumire lui Dumnezeu aducând, îţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea :
Mare luminător te-ai arătat credincioşilor tăi din Ardeal şi îndreptător al credinţei celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptatea şi urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii şi în toată ţara noastră, şi cu asprime chiar şi acum pedepseşti pe cei ce calcă rânduiala statornicită, Sfinte Ierarhe. Pentru aceasta te lăudăm zicând unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai arătat curăţitor spinilor celor răi ai păcatelor,
Bucură-te, iubitorule al vieţii în curăţie,
Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos,
Bucură-te, floarea cea cu dulce mireasmă,
Bucură-te, că înseninezi sufletele credincioşilor,
Bucură-te, că luminezi minţile cele întunecate,
Bucură-te, că alungi gândurile cele viclene,
Bucură-te, alăută cu dulce viersuire,
Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovniceşti,
Bucură-te, că prin tine şi noi aflăm mântuire,
Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos, Bucură-te că altceva nu ştiu ce să grăiesc fără numai bucură-te,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru.

Condacul al 12-lea :
Mintea ta Sfinte Părinte Ierarhe ziua şi noaptea o ai îndreptat la cereştile locaşuri şi ai fost ca o fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în ceruri cu toţi sfinţii iar noi cinstindu-te cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea :
Lăudăm Sfinţite Părinte Ierarhe dragostea ta de pe pământ faţă de fii duhovniceşti pe care i-ai păstorit ca şi multele minuni pe care le-ai săvârşit, tămăduind pe toţi cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine Sfinte Ghelasie, zicând:
Bucură-te, slujitorule a lui Hristos,
Bucură-te, făcătorule de minuni, Ierarhe,
Bucură-te, iubitorule de Hristos,
Bucură-te, izbăvitorule a tot felul de boale,
Bucură-te, cu cuvioşii împreună nevoitorule,
Bucură-te, povăţuitorul credincioşilor ardeleni,
Bucură-te, învăţătorule al dreptei credinţe,
Bucură-te, că toţi cu dragoste te cinstim,
Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm,
Bucură-te, că prin atingerea de sfintele tale moaşte ne vindecăm de neputinţe,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Condacul al 13-lea :
O, prea minunate şi sfinte părinte, cu umilinţă strigăm şi cerem de la tine al tău sprijin în această vale a plângerii şi te rugăm primeşte această puţină rugăciune şi o înalţă la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim şi noi veşnicei Împărăţii şi să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!   (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice  

Icosul întâi
Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngereşte pe pământ ai vieţuit şi turma duhovnicească ţie încredinţată bine o ai păstorit, ca să dobândeşti veşnică bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeşte de la noi smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup,
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei.
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit,
Bucură-te, că trupul cu postiri şi privegheri ţi l-ai înfrumuseţat,
Bucură-te, căci sufletul cu virtuţi ţi-ai împodobit,
Bucură-te, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii,
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus,
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit,
Bucură-te, că pe cei stăpâniţi de demoni ai tămăduit,
Bucură-te, căci apă din pământ ai izvorât,
Bucură-te, lauda cea prea iubită a călugărilor,
Bucură-te, podoabă sfinţită a meleagurilor Râmeţului,
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!

Şi  

Condacul întâi :
Prea fericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îti aducem noi nevrednicii, pentru folosinţele ce le dobândim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbăveşti de tot necazul cu rugăciunile tale, primeşte de la noi cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru.

Rugăciune către Sfântul Ghelasie

   Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înăltăndu-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură ne rugăm: caută din înălţimea plină de slavă a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre. Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiintă şi cu neştiintă, le săvârşim neîncetat, ca şi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea. Fii povăţuitorul şi călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale şi trecând din această viaţă să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bine plăcuţi din veac ai Domnului, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor, ca acolo, înconjuraţi de cetele îngereşti, să aducem mărire, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu celui în Treime închinat şi slăvit, tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.